Vim 64 bit 9.0.2189

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2189
c66df631979297258cd40fcdb6f664297255bb1b41b110bc4c5a526b0303cbe5
zip