Vim 64 bit 9.0.2184

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2184
5c34eec2e6c2b669c78d1fa2481284916648a3bea0cea6b84aa7345029ad510c
zip