Vim 64 bit 9.0.2149

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2149
8f6e3266b1affb9af7e3ee8ef709d2e9cc7f912a8eed69c0316508b335318d19
zip