Vim 64 bit 9.0.2146

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2146
7b1b83c99f9dfc7f985516fe75cd49c3cae0196bcdee3a04421087653fa13e80
zip