Vim 64 bit 9.0.2138

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2138
aed14ccf3b9f0f7267db00ff79472d2692d18138bee4eed6f5e2038d969dd9bf
zip