Vim 64 bit 9.0.2120

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2120
9a95a063f6f135d619194fb15cb132331daad39fcd0bce727fd6a9fc623513df
zip