Vim 64 bit 9.0.2116

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2116
acfd311656ba5c2f6acd619b3b156820ce27c856e829c0fd874ccaab0d27eeea
zip