Vim 64 bit 9.0.2105

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2105
118f3779597af1c7e0a286d2d5fab6e289458e586e350bc6590696d19dce0a21
zip