Vim 64 bit 9.0.2103

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2103
b2f107bd66c1afda353a264d8541e03cb260f15224a20a8e2081a11cd1766dd9
zip