Vim 64 bit 9.0.2090

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2090
e353ee471d00510308c7f6ceaa60f859068a2c372b7527ed35ca5064798efa05
zip