Vim 64 bit 9.0.2087

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2087
4ddea57e8368c7f4aafa2a780761dda642b1555a234868adcc1c3f5380fb6920
zip