Vim 64 bit 9.0.2081

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2081
0ef9dacd2f9048c0d242d9a420f3dba1e145feb46c6221d10d2603a70813dee0
zip