Vim 64 bit 9.0.2073

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2073
e2e5f277ba7cefb312233b0b3d633040e8b45010242380de0fd16cfa2ec28110
zip