Vim 64 bit 9.0.2053

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2053
710f8c145edfc65b723fa8d23488d9d3be74a82701126674b41d18d16276a2e1
zip