Vim 64 bit 9.0.2009

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2009
8f45da57c3f7627b79eab1fc244b6def28160684ca3f4424fd0ee8cd61b83aec
zip