Vim 64 bit 9.0.1899

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1899
975814e2a8f4e1e4414c567b7ecb1a8a5af9729e11c254fa00710a221925395e
zip