Vim 64 bit 9.0.1839

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1839
91770dc0dd2a063db57b022358dec55a3942d5cde31b3cc3c32b92d5d3f6522b
zip