Vim 64 bit 9.0.1811

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1811
3f20a7d52c7f9c170696be94e059fa571197fb40b4d4275fd0a1bddb64856f27
zip