Vim 64 bit 9.0.1777

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1777
96a41b1c7c675c389e74a22b8e5603baf0a9d0beaeae2378d282870993d873dc
zip