Vim 64 bit 9.0.1736

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1736
dde77e76e2ff184a7ec6cf2904b0177fc7be37ada52a93ce693e190884771f50
zip