Vim 64 bit 9.0.1670

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1670
1c99522e2729d75181867c2a40c1d9d0604804333bfcb1bbe3b29b0b40444c9b
zip