Vim 64 bit 9.0.1664

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1664
10633c4a62bfb4866ac1c05149a6d84d2b38eabd7a7b203fa522f7f139e9a717
zip