Vim 64 bit 9.0.1655

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1655
b0e01fddea9c21274459cd35a46567e46ba624eda066da59db966874ba3a72cb
zip