Vim 64 bit 9.0.1592

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1592
5a11c29028dc3709b688de577829db98db038f4c1e02406ed4d876ee6bf9192f
zip