Vim 64 bit 9.0.1591

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1591
a9fe16675a07c5cda2b0f63fee72993ff69863e79ab5df6996e2ca7b5df578dd
zip