Vim 64 bit 9.0.1580

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1580
23b484eea981e43b50b07e37bf8ddb4dc15dba1194f6aa59c4c4b3b93f6371cc
zip