Vim 64 bit 9.0.1566

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1566
fea48a0869a2bc8be43b5f97911b6dfb043b49cf2fd4e91b13eccc250198a745
zip