Vim 64 bit 9.0.1562

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1562
10486801451a0f29387ee557d6e8f5ef97804a8057cd91bb6b0c40126db924d5
zip