Vim 64 bit 9.0.1561

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1561
e7d043efff886da90793f3176e43a760475ee52629f3784cdb5443cd8a31cbf1
zip