Vim 64 bit 9.0.1507

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1507
64b2e37f16236ee393635fca1eb31f3c8a77d262ec07a37fad9f5bb6f25698fd
zip