Vim 64 bit 9.0.1459

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1459
16d5be0419f153675b325db7d65352cf0f4d711ce3c9b1dbf2a8eaa5362e2a10
zip