Vim 64 bit 9.0.1424

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1424
bb05fa02f1a22da9b01302e7cba01b474bd037f92e078aa322e22cd4e0d46a39
zip