Vim 64 bit 9.0.1418

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1418
0156045cc19db03770d7f72c23f2c78fad7da9f34e6bee42b49c8aa980bddbf8
zip