Vim 64 bit 9.0.1417

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1417
0e95e765f5c04a0f783ae56b85e14d0d9470de769462eee14626fdc04518b6cc
zip