Vim 64 bit 9.0.1399

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1399
ca54129bc4bd475432b33eb442fbb0a813a58e1671fb5b7420e6c348f09494f2
zip