Vim 64 bit 9.0.1380

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1380
e746054ea9b5474b56c14aae8e118e930fe5b86dc68a0ee1ce69414c84041d26
zip