Vim 64 bit 9.0.1373

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1373
a1843fae6ce852371389bcc0d9c40fbe9551f24fd9d4d59ff3589578a5a91669
zip