Vim 64 bit 9.0.1352

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1352
ac430a4b70c8fce352d15aa7e67bbd623f8600b89726d8a1257c4cc7cd5420c1
zip