Vim 64 bit 9.0.1318

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1318
0fd229c5d5f6f57f2e7a8083fdccc97726fe463ed3b088f75a4ecb009b953cd7
zip