Vim 64 bit 9.0.1313

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1313
f6619fc65adf3eafb67e7ea732548f6f74e7dc5403388ada14110d9ef17ceda7
zip