Vim 64 bit 9.0.1290

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1290
c8ac84effe32585f703bad812adabe33bfa6be14543af203fc9ded25145ed720
zip