Vim 64 bit 9.0.1266

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1266
c9e64709dbd6b619485ea5dc2dbae91d48f125ede09a1e5406f8fca5b3187461
zip