Vim 64 bit 9.0.1259

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1259
8174ccf0d51b38fd7227a7836157b68eeaec78e493c00a2472e263fd45befff4
zip