Vim 64 bit 9.0.1234

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1234
6ceccc7f61be6ca86b9f7e6e83de4b199ffb2365907a7553fbb1a00564072a37
zip