Vim 64 bit 9.0.1136

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1136
3f271094d213fe8edb7c9fa8b122c1272d3278d37a2fa05a44905224c70cd73d
zip