Vim 64 bit 9.0.1122

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1122
5cf4efb395e14e040f01e6144f9535c3c7ec5573906e747480e9303b0e7d631a
zip