Vim 64 bit 9.0.1117

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1117
e49704a191a1d6fd69277f9334d0b483847c6262c2ed6a1aa826beca4d324f32
zip