Vim 64 bit 9.0.1108

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1108
6704ff6d5a6b80ad50ab9f96d95a7616de7872dd85c951a97a105b8dcba2dd42
zip