Vim 64 bit 9.0.1097

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1097
8b4d2dd68815c285cac0f7ed40c1ef7a50f8db3b237071d63bbfe622163808ea
zip