Vim 64 bit 9.0.1088

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1088
2cab86af9c0a8c164dd29dd31f899e64f6e14c95cc22d41e1b1c22f8226a5749
zip